ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2381 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 20 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์

      บทคัดย่อ ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ ผู้จัดทำ : นางสาววลัยพันธ์ แสงภู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ จำนวน 22 คน ระยะเวลาที่ใช้จำนวน 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และร้อยละความก้าวหน้า (d%) ผลการศึกษา 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 87.73/87.61 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.82 หรือร้อยละ 82 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของประชากร พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 57.27 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของประชากร พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.41, . = 0.68)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
วลัยพันธ์ แสงภู
บ้านดอนไผ่

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง