ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2392 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 25 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

      บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 3) เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ของกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยการการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปอุปนัย (Analytic Induction) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปอุปนัย (Analytic Induction) ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม เป็นไปได้และประโยชน์ของกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 30 คน โดยใช้แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลการทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 622 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 234 คน ได้มาโดยใช้วิธีตารางสำเร็จรูป krejcie และ Morgen โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย(x ̅) และค่าร้อยละ และทดสอบการใช้กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน โดยใช้แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละเทียบคะแนนร้อยละก่อนเรียนกับหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แนวทางในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ดังนี้ (1) การพัฒนาหลักสูตร (2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) การนิเทศการสอนครู (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนการเกิดการเรียนรู้ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 2) ผลการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครู กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 3) ผลการประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้และประโยชน์ของกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) พบว่า โดยรวมทั้ง 5 กลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 4) ผลการการทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 4.1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (x ̅ = 3.59) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพครูและลำดับต่อมา คือ การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 4.2) ผลการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ในภาพรวมมีการพัฒนาขึ้นทุกข้อหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.58

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
สิริสมบูรณ์ อู่เงิน
เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง