ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2385 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 36 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 7 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการ แบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค

      ผู้วิจัย นางปราณี ภูมิพงศ์ ปีที่วิจัย 2560

      บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค่าทรัพยากรสอนด้วยภูมิปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค่าทรัพยากรสอนด้วยภูมิปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค่าทรัพยากรสอนด้วยภูมิปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค่าทรัพยากรสอนด้วยภูมิปัญญา ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อรูปแบบ การเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทรัพยากรและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค่าทรัพยากรสอนด้วยภูมิปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 18 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน (รูปแบบการเรียนการสอน) ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการ แบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 4 เล่ม ๆ ละ 1 หน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 วิจัย (Research : ) ขั้นที่ 2 พัฒนา (Development : ) ขั้นที่ 3 วิจัย (Research : ) และขั้นที่ 4 พัฒนา (Development : ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test (One Sample t-test)

      ผลการวิจัยพบว่า 1. จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 10 คน มีความคิดเห็นว่าควรใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นการน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองเป็นการลดรายจ่าย และเพิ่ม รายได้โดยการจำหน่าย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 2 คน พบว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเหมาะสมที่จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 2. รูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค่าทรัพยากรสอนด้วยภูมิปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.39/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 3. การศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการ แบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค่าทรัพยากรสอนด้วยภูมิปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค่าทรัพยากรสอนด้วยภูมิปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คุณค่าทรัพยากรสอนด้วยภูมิปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74, S.D. = 0.12)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ปราณี ภูมิพงศ์
เทศบาล 5 (วัดควนขัน)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง