ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2382 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 14 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางปัญญา ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

      ผู้วิจัย :ปนัดดา คงสมัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ปีที่วิจัย : 2560

      บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางปัญญา ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาปัญหาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย 2) สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model 3) ศึกษาการใช้และผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทยด้วย PANATDA Model 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย จำนวน 20 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย จำนวน 20 ข้อ 3) แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบอาหารพื้นบ้านล้านนาไทยจำนวน 20 ข้อ ผู้วิจัยทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแล้วนำมาวิเคราะห์หาจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ T-test ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย มีอยู่ 3 ด้าน คือ 1) ด้านข้อมูลความรู้ 2) ด้านการประกอบอาหารและการบริโภคอาหาร 3) ด้านการเรียนการสอน โดยมีสาเหตุมาจากความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ที่ต้องพัฒนาแก้ไข คือ ด้านวิธีการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านการใช้เทคโนโลยียุค 4.0 เรียนรู้อาหารพื้นบ้าน จากแนวทางการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทยที่สามารถทำให้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางปัญญาทำให้ได้รูปแบบที่เรียกว่า PANATDA Model ที่ประกอบด้วย (P) การกำหนดปัญหา (A) การวิเคราะห์หลักการ (N) การตั้งสมมติฐานใหม่ (A) การลงมือปฏิบัติ (T) การทดลอง (D) การพัฒนาบทสรุป (A) การสร้างลู่ทางใหม่โดยมีวิธีการสอนแบบ 4 ขั้นตอน คือ มองเห็น คิดเป็น สังเกตได้ นำไปใช้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ (68.81/93.90) และมีความพึงพอใจ อยู่ใน ระดับมาก

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ปนัดดา คงสมัย
ประตูลี้

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง