ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2397 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 31 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน

      บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน ชื่อผู้ศึกษา : เมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561 รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ชุดที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ และอารมณ์ ชุดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ชุดที่ 4 สุขอามัยทางเพศด้านร่างกาย ชุดที่ 5 สุขอามัยทางเพศด้านจิตใจ และอารมณ์ ชุดที่ 6 สุขอามัยทางเพศด้านสังคม ชุดที่ 7 การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยของเพศชาย ชุดที่ 8 การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยของเพศหญิง ชุดที่ 9 การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลังเรียน เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สรุปผลการศึกษา 1. ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 85.95/86.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด (E1/E2) 80/80 แสดงว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนก่อนเรียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.17 ( = 13.85 , = 1.79) คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.33 ( = 25.90 , = 1.80) สำหรับคะแนนผลต่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, = 0.16)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
เมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ
บ้านจำบอน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง