ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2398 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 19 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวเกศรา เทพมณี ปีการศึกษา : 2560 สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

      การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย จำนวน 31 คน ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 17 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) พร้อมกับนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายใต้ตารางด้วยความเรียง ผลการศึกษาพบว่า 1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีประสิทธิภาพ 84.25/82.90 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2.ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.99, ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.06)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสาวเกศรา เทพมณี
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง