ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2386 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 25 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me

      ชื่อรายงาน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง ชื่อผู้รายงาน นางสาวพัชรี จันทร์หอม ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีที่ศึกษา 2560 _________________________________________________________________________ บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนทักษะการอ่านด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.84 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.8961 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.84 สถิติที่นำมาใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง พบว่า มีประสิทธิภาพ ( ) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 85.62/82.00 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือมีคะแนนความก้าวหน้า 13.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.67 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, = 0.63)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
กัญจนพรรษณ์ จุพรมณี
อนุบาลลำปาง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง