ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2396 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 14 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 12 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การประเมินประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์

      บทคัดย่อ ชื่อผลงาน การประเมินประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ผู้วิจัย นายอาทิตย์ ชลพันธุ์ ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560 การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการประเมินของ Danial L. Stufflebeam รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Modelเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน คณะกรรมการอำนวยการโครงการ จำนวน 5 คน ครู จำนวน 29 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 154 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 154 คน และการตรวจสอบเอกสารโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบตรวจเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ โดยภาพรวม พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการอำนวยการโครงการ มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลองกับนโยบายของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความเหมาะสม กับข้อมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง/อีโคสคูลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และข้อมีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 เข้าร่วม/มีส่วนร่วม โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 6. ผลการประเมินด้านผลกระทบ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษามีชื่อเสียงจากการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 7. ผลการประเมินด้านประสิทธิผล พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 8. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 9. ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านบริบท พบว่า ข้อมูลปัญหา ความต้องการของผู้ปกครอง ไม่เป็นปัจจุบัน เห็นควรให้ดำเนินการสำรวจข้อมูล ปัญหา ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า งบประมาณของโครงการไม่เพียงพอ ควรเพิ่มงบประมาณของโครงการ รวมทั้ง สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และเสนอโครงการเข้าแผนเทศบาลเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด 3. ด้านกระบวนการ พบว่า เวลาในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมีน้อย คุณครูควรนำหลักสูตรอีโคสคูลมาบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ากับการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระให้มากขึ้น 4. ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบเรื่อง แก้วน้ำ/กล่องข้าว/ถุงผ้า ส่วนตัว และไม่ดูแลรักษา อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ สมุดของตนเอง คุณครูควรให้ความรู้ คำแนะนำ และเป็นแบบอย่างในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเข้มงวดและกวดขันการปฏิบัติของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 5. ด้านผลกระทบ พบว่า ผู้ปกครองบางคนยังไม่ยอมรับ หรือปรับตัวตามมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มากขึ้น 6. ด้านประสิทธิผล พบว่า การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ควรจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนที่จะมีการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

      บทสรุปสำหรับผู้บริหาร จากการจัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้นในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาหลายปีการศึกษา แต่ยังไม่ได้มีการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบตามรูปแบบการประเมินที่ได้มาตรฐาน ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จึงเห็นสมควรดำเนินการประเมินโครงการดังกล่าว เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์” มีรายละเอียดที่แสดงถึงสาระสำคัญของการวิจัย ดังนี้ วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ 2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ขอบเขตการวิจัย 1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน 1.2 คณะกรรมการอำนวยการโครงการ จำนวน 5 คน 1.3 ครู จำนวน 29 คน 1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 154 คน 1.5 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 154 คน 2. ขอบเขตด้านการประเมิน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการประเมินของ Danial L. Stufflebeam รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ 3. ขอบเขต ด้านเนื้อหา การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ครั้งนี้ ไดกำหนดเนื้อหาสำหรับการประเมินในเรื่องเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ งบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการโครงการ ผลที่เกิดขึ้นทั้งตามและนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบตรวจเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัย 1. ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ โดยภาพรวม พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการอำนวยการโครงการ มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2. ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลองกับนโยบายของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลองกับความต้องการของผู้ปกครองและสังคม 3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณของโครงการเหมาะสมเพียงพอ 4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความเหมาะสม กับข้อมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง/อีโคสคูลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และข้อมีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานอย่างสม่ำเสมอโดยครูเป็นแบบอย่าง 5. ผลการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 เข้าร่วม/มีส่วนร่วม โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนรู้จักดูแลอุปกรณ์เครื่องเขียนหนังสือสมุดของตนเอง 6. ผลการประเมินด้านผลกระทบ ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษามีชื่อเสียงจากการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียน/ผู้ปกครองยอมรับและปรับตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการของโรงเรียน 7. ผลการประเมินด้านประสิทธิผล ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการมีประสิทธิภาพจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 8. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนนำความรูที่ไดจากการเรียนการสอน การร่วมกิจกรรม โครงการไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ จากวัสดุรีไซเคิลการทำงานโครงงานแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 9. ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้หรือขยายองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การร่วมกิจกรรม โครงการ ไปสู่ครอบครัวของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านบริบท พบว่า ข้อมูลปัญหา ความต้องการของผู้ปกครองไม่เป็นปัจจุบัน เห็นควรให้ดำเนินการสำรวจข้อมูล ปัญหา ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า งบประมาณของโครงการไม่เพียงพอ ควรเพิ่มงบประมาณของโครงการ รวมทั้ง สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และเสนอโครงการเข้าแผนเทศบาลเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด 3. ด้านกระบวนการ พบว่า เวลาในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมีน้อย คุณครูควรนำหลักสูตรอีโคสคูลมาบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ากับการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระให้มากขึ้น 4. ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบเรื่อง แก้วน้ำ/กล่องข้าว/ถุงผ้า ส่วนตัวและไม่ดูแลรักษา อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ สมุดของตนเอง คุณครูควรให้ความรู้ คำแนะนำ และเป็นแบบอย่างในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเข้มงวดและกวดขันการปฏิบัติของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 5. ด้านผลกระทบ พบว่า ผู้ปกครองบางคนยังไม่ยอมรับ หรือปรับตัวตามมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มากขึ้น 6. ด้านประสิทธิผล พบว่า การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ควรจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนที่จะมีการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินโครงการไปใช้ ผลจากการวิจัยการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้ ดังนี้ 1. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เป็นโครงการที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนัก และร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจึงควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป และขยายความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มากขึ้น 2. ก่อนดำเนินโครงการควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ทั้ง นโยบาย ปัญหา ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล โดยประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและใช้การทำงานเป็นทีม 3. สถานศึกษาควรขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ขอความร่วมมือกับชุมชนย่อยที่ 10 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนย่อยที่ 1 เรื่องเครื่องจักสาน และเทศบาลเมืองพนัสนิคมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการประเมินโครงการอื่น ๆ ของสถานศึกษา อาจทำเป็นคณะวิจัยเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 2. ควรมีการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ 3. ควรมีการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ในลักษณะของการวิพากษ์ โดยเชิญผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารและคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ครู ผู้ปกครอง มาให้ข้อคิดเห็น และควรเพิ่มช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทางระบบออนไลน์ด้วย

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
อาทิตย์ ชลพันธุ์
เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง