ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2390 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 33 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ชื่อผลงาน : การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      ชื่อผลงาน : การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้รายงาน : นิภาภรณ์ ธนัญชัย ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา : 2560

      การศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลทั่วไป ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) (3) เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ทั้งหมด จำนวน 37 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

      ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 1. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ที่มีต่อโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.51) โดย มีความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.53) ส่วนผลของความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.31) และความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการมีชีวิตเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจันจว้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D = 0.51. ) 2. ปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนมากมีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีการจัดไว้ดีอยู่แล้ว เพราะมีความเหมาะสมกับสถานที่ และสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 70.27 ผลของความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เวียงหนองหล่ม คือการจัดสถานที่ให้กว้างขวาง มีวัตถุโบราณมากขึ้น และมีการจำลองเวียงหนองหล่ม คิดเป็นร้อยละ 49.31 ผลของความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการมีชีวิตที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจันจว้า ในภาพรวมว่าควรเข้าไปในชุมชน ท้องถิ่น เพราะจะได้ไปเรียนรู้จากของจริง คิดเป็นร้อยละ 37.84 ผลของความต้องการให้กิจกรรมตามโครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) ในภาพรวมว่าควรจัดให้มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 35.14 ผลของความคิดเห็นการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นนั้นส่วนมากมีสาเหตุมาจากบรรยากาศภายในห้องจัดนิทรรศการ ไม่เหมือนจริง โดยเฉพาะด้านมรดกภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ 45.94 ผลของความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) ส่วนมากต้องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกๆ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.84 ดังนั้น การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จึงต้องมีการสร้างและพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ ตามสภาพจริง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบรรลุผลการเรียนรู้ชั้นปี ข้อ 3 คือ เห็นถึงคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ในรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต่อไป

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นิภาภรณ์ ธนัญชัย
จันจว้าวิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง