ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2383 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 20 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 13 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สั

      บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวสุริจันทร์ ยองทรัพย์ทวี โรงเรียน : อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ปีการศึกษา : 2559

      การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณา นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ จำนวน 8 เล่ม แผนการจัด การเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ จำนวน 24 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ (1) วิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ ตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า

      1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เล่มที่ 1- 8 จากการทดลองนักเรียนกลุ่มใหญ่ จำนวน 20 คน มีค่าประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 84.85/88.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน จากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.33 (ค่าเฉลี่ย = 16.00) หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.98 (ค่าส่วนเบี่ยงเบมาตรฐาน = 26.10) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 33.65 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย=2.92, ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.27)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสาวสุริจันทร์ ยองทรัพย์ทวี
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง