จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 188003 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ ท่าน รายชื่อสมาชิก


เอกสารไออุ่นของครอบครัว


โดย อ.มันฑนา ผาบไชย

ครูชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่
บทเรียนออนไลน์ การสร้าง E-Book

โดย อ.ไกรลาศ โรจนรัตน์
 

บทคัดย่อโครงการฝึกประสบการณ์จัดประกอบอาหาร,ขนมและหารายได้ระหว่างเรียน

โดย: อ.พัชรี คงพันธ์ ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
สังกัด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย


 

รูปแบบการพัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย

โดย : อ.วันทนา ชูช่วย
สถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


 

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ฯ

โดย อ.กิจจา กล้าวิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


E-Book เทคนิคและวิธีการในการสนทนา (ภาษาอังกฤษ) (zip2Mb)
E-Book มารยาทที่พึงปฏิบัติ (ภาษาอังกฤษ) (zip9Mb)

โดย อ.นวลสวาท จอมใจ
สถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


การสร้างแบบฝึกทักษะ
การเตะตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน

โดย อ.บุญวาท ไชยวุฒิ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านรวมมิตร


การประเมินโครงการการบริหารจัดการอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านน้ำลัด


โดย อ.วิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำลัด
แบบฝึกการพัฒนาทักษะ การอ่านออกเสียงภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


โดย อ.ผจงศรี โจ่ยสา
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านรวมมิตรบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2
ตัวอย่าง


โดย อ.ปรัชวี สวามิวัศดุ์
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)


รายงานผลการใช้เกมการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

โดย อ.วรกมล สุตะวงค์
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ศาสดาและชาดก


โดย อ.ชัยนันท์ จินะพรม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง บทประยุกต์

โดย อ.ศิลปี ธำรงอัตนาถ
โรงเรียนบ้านเมืองชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


ชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์แบบร่วมมือ


โดย อ.ชีวิน ศรียา
โรงเรียนบ้านเมืองชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


บทเรียนแบบโปรแกรม
เรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด


โดย อ.พุ่มพวง ภาษิตวิไลธรรม
โรงเรียนบ้านเมืองชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


โปรแกรมควบคุมน้ำหนักนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

โดย อ.พิกุล ธรรมลังกา
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1การดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


โดย นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติ

โดย อ.จำนงค์ รักษ์ธรรมเสมอ
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


บทเรียนออนไลน์ ภาษาฝรั่งเศส เพื่อการท่องเที่ยว
เรื่อง "เชียงราย มนต์เสน่ห์แห่งเมืองเหนือ"


โดย อ.พิษณุ บัญหัตถ์
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


เทคนิคการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กรณีศึกษาและประเด็นคำถาม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8


โดย อ.จิรพร แสงโปร่ง
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ครอบครัวซื่อสัตย์


โดย อ.จันทร์หอม วังมณี
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


บทเรียนสำเร็จรูป วิถีชีวิตความพอเพียงในนิทานพื้นบ้าน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดย อ.วันเพ็ญ แสงจันทร์
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาหารและสารอาหาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดย อ.วีรยา ฑีฆายุ
โรงเรียนบ้านหัวดอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


การอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

โดย อ.เพียงเพ็ญ กาศวิลาศ
โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การใช้ภาษา เรื่องเรียงร้อยถ้อยคำสำนวนไทย

โดย อ.บัวรอง แก้วเป็ง
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทบทร้อยกรอง ขนมเทียน ขนมไทย

โดย อ.อรสา สุภาวงศ์
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


การเขียนคำคล้องจองสระและมีตัวสะกด ประเภท ๑ พยางค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


โดย อ.ปราณี ปันติ
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


มาตราตัวสะกดชุดที่ ๔ มาตราแม่กดชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓

โดย อ.ปรียธิดา ม่วงโกสัย
โรงเรียนบ้านดอยฮาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1รายงานการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
ด้านการฟังและการพูดโดยใช้แผ่นภาพประกอบคำคล้องจอง

โดย อ.กรุณา ธิคำ
โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


ผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดย อ.กัลยา กาแก้ว
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน เรื่อง ฉันยินดีรับใช้

โดย อ.ยุพิน เกษมาลี
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนร่วม สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

โดย อ.รำไพ ศรีทองอ่อน
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


หนังสืออ่านเพิ่มเติม

โดย อ.ติ่งต้อย ธนารักษ์
โรงเรียนบ้านดอยงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


ผลการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง เมี่ยงบ้านโป่งน้ำร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1

โดย อ.นริศรา  มหาวรรณ์
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1


บทเรียนสำเร็จรูป

โดย อ.นงค์รักษ์ มาลีรัตน์
โรงเรียนบ้านดอยงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมทักษะทางภาษา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

โดย อ.กาญจนา ด่านวิไลปิติกุล
โรงเรียนเมืองเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง