คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
187082  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :นางสาวเกศรา เทพมณี
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นม.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวเกศรา เทพมณี ปีการศึกษา : 2560 สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :เมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน ชื่อผู้ศึกษา : เมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561 รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :อาทิตย์ ชลพันธุ์
เรื่อง : การประเมินประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรร.....
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน การประเมินประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ผู้วิจัย นายอาทิตย์ ชลพันธุ์ ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560 การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :อรสา ผลอุดม
เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทค.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องงานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :อรสา ผลอุดม
เรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับแนวคิดการใช้ป.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 2.1) ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามเกณฑ์ 75/75 2.2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โด......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :สิริสมบูรณ์ อู่เงิน
เรื่อง : การพัฒนากลยุทธ์การนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผ.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางการสนับสนุน นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 2) พัฒนากลยุทธ์การนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 3) เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ของกลยุทธ์การทำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 4) เพื่อทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :สิริสมบูรณ์ อู่เงิน
เรื่อง : กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาล.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 3) เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ของกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนคร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :วรพจน์ ครองภิญโญ
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพระบายสีวิวธรรมชาติด้วยเทคนิคสี.....
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :นิภาภรณ์ ธนัญชัย
เรื่อง : ชื่อผลงาน : การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้.....
ชื่อผลงาน : การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้รายงาน : นิภาภรณ์ ธนัญชัย ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :นิภาภรณ์ ธนัญชัย
เรื่อง : ชื่อผลงาน : รายงานผลการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชาเพิ่มเติม.....
ชื่อผลงาน : รายงานผลการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้รายงาน : นิภาภรณ์ ธนัญชัย ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :นางรวีวรรณ ยงทวี
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึก.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ผู้วิจัย นางรวีวรรณ ยงทวี สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ปุณณภา อุดมลาภ
เรื่อง : การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงา.....
บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 3) เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :กัญจนพรรษณ์ จุพรมณี
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me.....
ชื่อรายงาน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายางวิทยา จังหวัดลำปาง ชื่อผู้รายงาน นางสาวพัชรี จันทร์หอม ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีที่ศึกษา 2560 _________________________________________________________________________ บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ปราณี ภูมิพงศ์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการ แบบสอ.....
ผู้วิจัย นางปราณี ภูมิพงศ์ ปีที่วิจัย 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ปราณี ภูมิพงศ์
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนการประดิษฐ์มาลัยชำร่วยด้วยแป้งสาคู สู่ความพอเพียง กลุ่.....
ผู้วิจัย นางปราณี ภูมิพงศ์ ปีที่วิจัย 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :นางสาวสุริจันทร์ ยองทรัพย์ทวี
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กล.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวสุริจันทร์ ยองทรัพย์ทวี โรงเรียน : อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ปีการศึกษา : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ปนัดดา คงสมัย
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย ด้วย PANATDA Model เพื่.....
ผู้วิจัย :ปนัดดา คงสมัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ปีที่วิจัย : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :วลัยพันธ์ แสงภู
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการ.....
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ ผู้จัดทำ : นางสาววลัยพันธ์ แสงภู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :จันทร์จิลา ชาวโพธิ์เอน
เรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการ.....
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการนำเสนองานในรูปแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย : นางจันทร์จิลา ชาวโพธิ์เอน ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การนำเสนองานในรูปแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1)......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :นายสุผล บุญยัง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สุขภา.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สุขภาพต้องใส่ใจ ผู้วิจัย นายสุผล บุญยัง ที่ปรึกษา นายสิทธิ์ สุระโคตร บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) สร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สุขภาพต้องใส่ใจ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สุขภาพต้องใส......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/121 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง