คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
188576  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 : เผยแพร่โดย :ภรณ์ทิพย์ เกษมคุณ
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อ.....
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1. หาประสิทธิภาพของของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คุณธรรม 9 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง ชุด คุณธรรม 9 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3. เพื่อศึกษาความใฝ่เรียนใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบท......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 : เผยแพร่โดย :นายนวนรรษ กระแสร์
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.....
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางปรียา เวียงสมุทร ปีที่ศึกษา : 2561 บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : เผยแพร่โดย :พิมพา ตามี่
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขต.....
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม 3) เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความต้องการการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 : เผยแพร่โดย :สุดยินดี วังลังกา
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์.....
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :จินตนา ม่วงศรี
เรื่อง : การพัฒนาเกมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นป.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพเกมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเกมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :ณัฐรี เนียมเงิน
เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียนโรง.....
เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2560 ผู้รายงาน นางณัฐรี เนียมเงิน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :ณัฐรี เนียมเงิน
เรื่อง : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกา.....
ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ชื่อผู้ประเมิน : นางณัฐรี เนียมเงิน โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ปีที่ประเมิน : 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :ครูโก้
เรื่อง : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นายชิษณุพันธ์ ทาสมบูรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่จัดทำ 2561 บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ท31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :ครูโก้
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน .....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ท31101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นายชิษณุพันธ์ ทาสมบูรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่วิจัย 2561 บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :นายนวนรรษ กระแสร์
เรื่อง : การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ร.....
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางจริยา แน่นอุดร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทัก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :จีรวรรณ คำใจ
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวจีรวรรณ คำใจ ปีการศึกษา : 2561 สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับการเรียนกา.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย สามารถ ไชยวรรณ ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นเป็นฐานร่วมกับ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นเป็นฐานร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย สามารถ ไชยวรรณ ปีการวิจัย 2561 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นเป็นฐานร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้ว.....
ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ใส่ใจความพอเพียง ของนักเรียนชั้น.....
ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ใส่ใจความพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัย นางตวงรัตน์ รื่นยุทธ์ ปีที่วิจัย 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต เรื่อง “ลอยน้ำไ.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต เรื่อง “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ผู้วิจัย นางตวงรัตน์ รื่นยุทธ์ ปีที่วิจัย 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :รจนา ศรีทุม
เรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเส.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางจุฑาลักษณ์ โชติพินิจ โรงเรียน เทศบาล1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ปีที่รายงาน 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :รจนา ศรีทุม
เรื่อง : พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการเรียนรู้แบบ5Es กลุ่มส.....
ผู้รายงาน นางจุฑาลักษณ์ โชติพินิจ โรงเรียน เทศบาล1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ปีที่รายงาน 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :นางสาววิริยะ ธนะวงค์
เรื่อง : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเร.....
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อผู้ศึกษา นางสาววิริยะ ธนะวงค์ ปีที่ศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :มงคล หนึ่ง สันชัย
เรื่อง : รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง บุคคลสำ.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง บุคคลสำคัญของชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นายมงคล สันชัย ปีที่ศึกษา 2561......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/125 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง