คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
187440  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :วรัญญา ถาหมี
เรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังค.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสบรวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผู้ศึกษา วรัญญา ถาหมี ปีการศึกษา 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :ชญานิษฐ์ นิมิตเกียรติสกุล
เรื่อง : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย ชุด English for all โดยใช้วิธีการสอนคำศัพท์ที่ป.....
ชื่อเรื่องที่ศึกษา : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย ชุด English for all โดยใช้วิธีการสอนคำศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน (Collocation Instruction)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสิบสอง ชื่อผู้ศึกษา : ชญานิษฐ์ นิมิตเกียรติสกุล ปีที่ศึกษา : 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :วสันต์ แก้วสา
เรื่อง : นวัตกรรม แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ม.2.....
แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ เล่มที่ ๒ เรื่อง การเขียนคำที่มีความหมายเหมือนกันและคำที่มีความหมายตรงกันข้าม เป็นแบบฝึกทักษะที่จัดขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :สะติม คำมา
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารแนวทางการนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึ.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร และครู โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ก่อนและหลังการนิเทศ โดยใช้เอกสารแนวทางการนิเทศ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เอกสารแนวทางการนิเทศ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :ศิวนาถ ประสาวะถา
เรื่อง : บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด พลเมืองดีตามวิถีคนไทย ชื่อผู้ศึกษา : ศิวนาถ ประสาวะถา สังกัด : โรงเรียนบ้านสันติคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :นงลักษณ์ นันต๊ะภาพ
เรื่อง : รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม SketchUp รหัสวิชา ง23202 ชั้นมัธยมศึก.....
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม SketchUp รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา : นงลักษณ์ นันต๊ะภาพ สังกัด : โรงเรียนโรงช้างวิทยา อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :นฤมล มะยอง
เรื่อง : รายงานผลการใช้บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด กระบวนการเปลี่ยนแ.....
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :วรัญญา มีรอด
เรื่อง : การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพ ชุด นับเพิ่มค่าจำนวน 1 – 10 เพื่อสร้างเสริมสติปัญญ.....
ชื่อผลงาน การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพ ชุด นับเพิ่มค่าจำนวน 1 – 10 เพื่อสร้างเสริมสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสาวอุบลวรรณ จะเฮิง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ปีที่ศึกษา 2560 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพ ชุด นับเพิ่มค่าจำนวน 1 – 10 เพื่อสร้างเสริมสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :นางสาวศริญญา สุกใส
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและ การหาร กลุ่มสาระการเรี.....
เรื่องที่ศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางสาวศริญญา สุกใส ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 : เผยแพร่โดย :นางสาววาสนา คำห้วยหาญ
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ (อ 15101) สำหร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ (อ 15101) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมือง เชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) หน่วยการเรียนรู้ My Family และ All around me ชื่อผู้ศึกษา : นางสาววาสนา คำห้วยหาญ ปีการศึกษา : 2559 สถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 : เผยแพร่โดย :อินทนง จันตา
เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อำเภอเชียงของ ส.....
บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process evaluation) และด้านผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 132 คน ครูผู้สอน จำนวน 9 คน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อำเภอเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 : เผยแพร่โดย :อินทนง จันตา
เรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด พลเมืองดีใน.....
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อำเภอเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมายหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย และการใช้หนังสือเรียนของกลุ่มควบคุม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย ชั้นประถมศึกษาปีท......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 : เผยแพร่โดย :จตุพล ตุ้ยสืบ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย ท 21102 .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย ท 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชื่อผู้ศึกษา : จตุพล ตุ้ยสืบ ปีการศึกษา : 2561 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย ท 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้ม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : เผยแพร่โดย :อรสา ผลอุดม
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเต็ม ข.....
ผู้รายงาน นางวารุณี วงศ์รัตน์ โรงเรียน เทศบาล1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ปีที่รายงาน 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : เผยแพร่โดย :อรสา ผลอุดม
เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิต.....
ผู้รายงาน นางวารุณี วงศ์รัตน์ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ปีที่รายงาน 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :จักรกฤษณ์ อุดป่าคา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 2 (ง20202) เรื่อง การใช้ง.....
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 2 (ง20202) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม SketchUp Pro กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์2 (ง20202) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม SketchUp Pro กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :นางสาวเกศรา เทพมณี
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นม.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวเกศรา เทพมณี ปีการศึกษา : 2560 สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :เมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน ชื่อผู้ศึกษา : เมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ ปีการศึกษา : 2561 รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำบอน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :อาทิตย์ ชลพันธุ์
เรื่อง : การประเมินประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรร.....
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน การประเมินประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ผู้วิจัย นายอาทิตย์ ชลพันธุ์ ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560 การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :อรสา ผลอุดม
เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทค.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องงานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยก......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/122 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง