ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์สำรวจภาพลักษณ์ความมีน้ำใจไมตรีในสังคมไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำรวจและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องภาพลักษณ์ความมีน้ำใจไมตรีในสังคมไทย ในรูปแบบวีดิทัศน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม ปลูกฝัง ถ่ายทอดและเสริมสร้างค่านิยมในการมีน้ำใจไมตรีให้แก่กัน ตลอดจนเสริมสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ดังกล่าวได้ที่
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ดังกล่าวได้ที่ https://www.m-culture.go.th/chiangrai/more_news.php?cid=50 หรือ https://youtu.be/U1bNB4WAkfl.
ไอศิกา อำนวยการ. 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 15:31 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1