จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 12148 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 145 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน19 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256227 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ 3 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครั้งที่ 3 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาครั้งที่ 3 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์DLTVปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง27 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-เมษายน 256222 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 216 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 216 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ DLTV16 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ครั้งรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.เชียงรายเขต 13 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 6 โรงเรียนด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding)25 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)2 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 328 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 221 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)8 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
42 ครั้งประกาศ สพป.เชียงราย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ ปี 2562 ครั้งที่ 2 (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 256128 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 และ มอก.1495-2541 ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย่แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
35 ครั้งประการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
53 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561)18 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ครั้งประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
38 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 256114 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 256110 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม256118 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
46 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
50 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256122 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256122 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 25619 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 25612 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
39 ครั้งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256118 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
45 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 256115 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-600189