วันที่ 26 เมษายน 2562ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 2 คน พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1
วันที่ 23 เมษายน 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดในการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ หอประชุมคชสาร อบจ.เชียงราย ซึ่งมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงรายทั้ง 5 เขต เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 800 คน รวมทั้งสิ้น 1,600 คน โดยมีเนื้อหาความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ชาติไทย บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงเสียสละเพื่อปกป้องรักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการทุกภาคส่วน จิตอาสาและประชาชน ได้มีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อพื้นฐานของความเป็นไทยและมีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคมส่งผลต่อสันติสุขของประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งการอบรมดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการ