สพป.เชียงราย เขต 1 รับฟังการชี้แจงเตรียม
ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
 


               
          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑากีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 26 โรงเรียน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นระดับมัธยมได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬามีสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
           วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ลงพื้นตรวจประเมินฯ โรงเรียนบ้านสันกลาง(สถานศึกษาขนาดเล็ก) และโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท(สถานศึกษาขนาดกลาง) ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกในระดับจังหวัด ก่อนจะส่งเข้ารับตรวจสอบความถูกต้องและตรวจประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา ต่อไป
 


          

 


ฉบับที่ 1434 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 479150 ครั้ง Your IP Address is 34.204.203.142
          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ conference โดยมีนายสมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพวงเพชร
 


          

 
          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน 69 อัตรา และอัตราจ้างเหมาบริการเพิ่ม อีกจำนวน 6 อัตราที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ให้กับสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังขาดแคลนและมีข้อมูลนักเรียนพิการตามโปรแกรม SET คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบจัดสรรให้สถานศึกษาที่มีระบบพร่องมีความพิการตามเกณฑ์อัตราส่วนและได้รับการรับรองทางการแพทย์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านชัยพฤกษ์ ร.ร.บ้านนางแล ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย ร.ร.บ้านโป่งน้ำตก ร.ร.บ้านจะคือ และ ร.ร.เชียงรุ้งวิทยา เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ ณ ห้องประชุมพวงเพชร
           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงในการรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน( NT)ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ทุกคนใน ระดับชั้น ป.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินดังกล่าว ในความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือด้านความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 145 คน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ conference โดยมีนายสมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพวงเพชร
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 5/2562 จำนวน 102 โรงเรียน โดย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้แจ้งนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. อาทิเช่น "หยุดกลัว หยุดรอ หยุดทำอะไรเดิม, กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพญามังราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนในสังกัดสมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรับมือและการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 - เขต 4 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย สำหรับโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 - เขต 4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 35 และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เพื่อแสดงเจตนาสุจริต ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ตั้งธงไว้แล้วโดยของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการแสดงการคัดค้านดังกล่าวมีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยสมาคมครูทั่วประเทศ และสมาพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง.ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชร.เขต1 ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา พร้อมถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ศาลากลางหลังแรก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2563-2565)และจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนฯ จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ระดับอำเภอ(เวียงชัย) จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี เน้นตำบลเป็นฐานในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามแนวทาง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมแสดงความขอบคุณและยินดี ในงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูบัวลัง รุกขชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สมบูณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการนำเสนอผลงานวิชาการ (symposium) ระดับจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑-๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานศึกษา อีกด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ จัดการศึกษา(กตปน.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการของเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และวางแผนการดำเนินงาน ในรอบ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา เป็นลำดับต้น ๆ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/144 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า