จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1319688 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1454 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)17 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งการเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา8 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-25633 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.38 ค.(2)10 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น5 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
20 ครั้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ.)26 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
88 ครั้งตัวอย่างรายงานการประะเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 256115 มีนาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ14 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ12 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อใช้งานระบบ Digital Administration (e-School)7 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหาร28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น27 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร"บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานฯ"13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริืมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Standard Teachers Status and..25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge 201818 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งสัญญายืมค่าพาหนะนักเรียนรวมภาคเรียนที่ 2/256117 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
46 ครั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 1 (file pdf)8 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
15 ครั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 18 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
16 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 17 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งการจัดส่งข้อมูลหลักผู้ขาย19 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งแบบฟรอร์มจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม18 ธ.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31 ครั้งประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)14 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)3 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ รุ่นที่ 627 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
37 ครั้งตัวอย่างงานก่อสร้าง9 พย. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)8 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 2 อัตรา7 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้างฯ6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)1 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งเอกสารจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เ30 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
16 ครั้งตัวอย่างการจัดจ้าง ประชุมวันที่ 29 ต.ค.6130 ต.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20 ครั้งประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4-6) ของโรงเรียน ที่ได้รับงบ ปี 6229 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งแจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด21 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมครูป.422 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมครูป.122 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
35 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู (เพิ่มเติม)19 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 ครั้งตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู18 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
53 ครั้งตัวอย่างมาตรฐานของสถานศึกษา17 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
43 ครั้งแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งเกณฑ์การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ระดับประถมศึกษา และม.ต้น10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10 ครั้งเกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย หนูน้อยคนเก่ง วาดภาพระบายสี10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (2 ตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์ม)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (1)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36