จำนวนผู้ใช้งาน 18 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1455292 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1477 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งเผยแพร่ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน(แบบ พ.ต.ก.1ส่วน3)10 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ9 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ 5 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ23 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ15 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ครั้งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการวิจัย4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
13 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการ4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
15 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านสื่อ นวัตกรรมการศึกษาเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
17 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านบริหารจัดการเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
12 ครั้งประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38ค.(2) 2 อัตรา2 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์31 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งศธจ.เชียงราย ประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 256212 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งประกาศผลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38 ค.(2)2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)21 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสายงานการสอนปี 2562 โดย บ.อักษร เนกซ์ จำกัด17 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ครั้งการสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา6 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครู และนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของ บ.นายฉบับ4 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนปี6231 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่นPM2.524 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งการเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา ปี 2562 (ล่าสุด)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)17 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-25633 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งการสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.38 ค.(2)10 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ครั้งผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น5 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
44 ครั้งนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
29 ครั้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ.)26 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
83 ครั้งตัวอย่างรายงานการประะเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 256115 มีนาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
37 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ14 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ12 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อใช้งานระบบ Digital Administration (e-School)7 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหาร28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น27 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
49 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร"บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานฯ"13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
39 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริืมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Standard Teachers Status and..25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge 201818 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งสัญญายืมค่าพาหนะนักเรียนรวมภาคเรียนที่ 2/256117 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
57 ครั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 1 (file pdf)8 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
19 ครั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 18 มกราคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
46 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 17 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งการจัดส่งข้อมูลหลักผู้ขาย19 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งแบบฟรอร์มจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม18 ธ.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ครั้งประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)14 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)3 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36