จำนวนผู้ใช้งาน 25 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1501120 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1484 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูวิกฤต วิชาเอกปฐมวัย12 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งLink และ QR Code รายการคำขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแ11 พฤศจิกายน 2562กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัลฯ8 พฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม7 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูฯ ระดับประถมศึกษา ของสถาบัน พว.7 พฤศจิกายน 2562กลุ่มอำนวยการ
ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงกาาร Library Care the Bear 6 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแนวทางการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/256212 ตุลาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
17 ครั้งเผยแพร่ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน(แบบ พ.ต.ก.1ส่วน3)10 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ9 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ 5 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ23 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ15 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการวิจัย4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการ4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
21 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านสื่อ นวัตกรรมการศึกษาเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
23 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
21 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านบริหารจัดการเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38ค.(2) 2 อัตรา2 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์31 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งศธจ.เชียงราย ประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 256212 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งประกาศผลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38 ค.(2)2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)21 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสายงานการสอนปี 2562 โดย บ.อักษร เนกซ์ จำกัด17 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งการสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา6 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครู และนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของ บ.นายฉบับ4 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนปี6231 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
39 ครั้งการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่นPM2.524 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งการเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา ปี 2562 (ล่าสุด)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)17 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-25633 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้งการสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.38 ค.(2)10 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ครั้งผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น5 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
51 ครั้งนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
28 ครั้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ.)26 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
83 ครั้งตัวอย่างรายงานการประะเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 256115 มีนาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
41 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ14 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ12 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อใช้งานระบบ Digital Administration (e-School)7 มีนาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหาร28 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น27 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร"บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานฯ"13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
44 ครั้งการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริืมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Standard Teachers Status and..25 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
42 ครั้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge 201818 มกราคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งสัญญายืมค่าพาหนะนักเรียนรวมภาคเรียนที่ 2/256117 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36